Mål: M 2842-19

Föreläggande angående damm i utlopp av sjö

Föreläggande angående damm i utlopp av sjö

Föreläggande avseende vattenverksamhet. MÖD har upphävt länsstyrelsens föreläggande om utrivning av en damm. Även om dammägaren inte har visat att en urminnes hävd föreligger avseende den vattenverksamhet som bedrivs så har allmänna och enskilda intressen gjort att det inte ansetts proportionerligt och befogat att förelägga om utrivning.