Mål: M 3630-19

Ansökan om dispens från bestämmelserna om strandskydd samt tillstånd enligt förordnande om skydd för landskapsbilden

Ansökan om dispens från bestämmelserna om strandskydd samt tillstånd enligt förordnande om skydd för landskapsbilden

Frågan i målet gäller om strandskyddsdispens ska beviljas för renovering av en förfallen byggnad. MÖD har, till skillnad mot mark- och miljödomstolen, funnit att byggnaden genom renoveringen ändrats på ett sätt som avhåller allmänheten från att passera eller vistas i närheten av den. De ändringsåtgärder som vidtagits omfattas därför av förbudet enligt 7 kap.15 § 2 miljöbalken. Särskilda skäl för dispens har inte ansetts föreligga. Inte heller fanns skäl till undantag enligt 7 kap. 16 § 1 miljöbalken för jordbrukets behov. Länsstyrelsens beslut om avslag av dispensansökan fastställdes.