Mål: F 7489-18

Fastighetsreglering

Fastighetsreglering

MÖD har i likhet med underinstanserna funnit att ett markområde, som enligt detaljplanen ska användas för allmän plats som kommunen ska vara huvudman för, ska överföras till kommunen genom fastighetsreglering. Vid bestämmandet av ersättningen för marken har ett mellan parterna tidigare träffat exploateringsavtal inte ansetts innebära att den enskilde fastighetsägaren, vid förrättningen, samtyckt till att avsteg görs från bestämmelserna i 5 kap. 10-12 §§ FBL