Mål: P 1762-20

Avvisad ansökan om utdömande av vite

Avvisad ansökan om utdömande av vite

Mark- och miljödomstolen avvisade en ansökan om utdömande av vite med hänvisning till att en tidigare ansökan om utdömande hade avslagits på grund av att länsstyrelsens beslut att avslå överklagandet av vitesföreläggandet inte delgivits på korrekt sätt och föreläggandet därför inte fått laga kraft vid tidpunkten för prövningen av den första ansökan om utdömande. MÖD har bedömt att det tidigare avslagsbeslutet inte har utgjort hinder mot att pröva nämndens nya ansökan om utdömande av vite (jfr MÖD 2014:18) och har därför undanröjt mark- och miljödomstolens beslut och återförvisat målet dit för fortsatt behandling.