Mål: P 1312-20

Bygglov för tillbyggnad

Bygglov för tillbyggnad

MÖD har bedömt att ritningsunderlaget inte har uppfyllt de krav som följer av 9 kap. 21 § PBL och har upphävt ett beslut om bygglov och återförvisat ärendet till nämnden.