Mål: P 11198-18

Utdömande av vite

Utdömande av vite

Mål om utdömande av vite. MÖD har – med avvikelse från tidigare praxis – bedömt att kravet på delgivning i 2 § fjärde stycket viteslagen inte ska tillämpas för överinstansens avgörande rörande ett av adressaten överklagat vitesföreläggande som inte är mer ingripande för denne än det ursprungliga föreläggandet. Eftersom adressaten delgetts vitesföreläggandet på det sätt som krävs för att vitet ska kunna dömas ut har MÖD avslagit hans överklagande.