Mål: M 3752-19

Utdömande av vite MÖD 2020:13

Utdömande av vite

Mål om utdömande av vite. MÖD har – med avvikelse från tidigare praxis – bedömt att kravet på delgivning i 2 § fjärde stycket viteslagen inte ska tillämpas för överinstansens avgörande rörande ett av adressaten överklagat vitesföreläggande som inte är mer ingripande för denne än det ursprungliga föreläggandet. Sedan mark- och miljödomstolen avslagit nämndens ansökan om utdömande av vite på grund av bristande delgivning, har MÖD undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet dit för fortsatt handläggning.