Mål: M 7163-19

Lagring av avloppsslam m.m.

Lagring av avloppsslam m.m.

MÖD har förbjudit en anmäld verksamhet med lagring av avloppsslam m.m. på en fastighet som utgör brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § MB. Åtgärden har bedömts som ett varaktigt ianspråktagande av marken och har inte tillåtits bl.a. eftersom det inte var klarlagt att behovet av åtgärden inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.