Mål: M 11659-18

Avgörande

Stora mängder externa massor som har uppkommit i bygg- och rivningsverksamhet har förts in och spridits på en fastighet. Då det är oklart vilken typ av massor det är frågan om och det inte heller är visat att massorna genomgått ett återvinningsförfarande hos leverantören har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att massorna är att betrakta som avfall. Verksamhetsutövaren har inte visat att föroreningsrisken är mindre än ringa och att massorna kan återvinnas för anläggningsändamål utan anmälan eller tillstånd enligt 29 kap. 34-35 §§ miljöprövningsförordningen. Miljö- och hälsoskyddsförbundet har därför haft fog för beslut om förbud att föra in och sprida avfallsmassor på fastigheten.