Mål: P 7484-19

Avgörande

MÖD har ansett att talerätt inte har förelegat avseende ett bygglov för garagelänga inom ett område som är planlagt som industriområde. MÖD har anfört att klagandens fastighet inte gränsar mot den fastighet där garagelängan ska uppföras. MÖD har vidare anfört att mot bakgrund av att bygglovet avser en mindre del av det planlagda området kan byggnaden och tillhörande hårdgjord yta inte påverka dagvatten samt vattenkvaliteten och flöde i den bäck som rinner över klagandens fastighet på sådant sätt att talerätt föreligger.