Mål: M 8038-19

Avgörande

Mål om utdömande av vite. Ett bolag hade förelagts vid vite att åtgärda skada i bolagets uthyrda lägenhet med hänvisning till att det var fråga om en fuktskada innebärande olägenhet som medför risk för människors hälsa. Sedan nämnden ansökt om utdömande av vitet har Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, avslagit ansökan. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det ej var visat att skadan var av sådant slag att den utgör en olägenhet som medför risk för människors hälsa. Vitesföreläggandet har därför inte ansetts lagligen grundat.