Mål: P 10187-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har efter ändring enligt kommunens medgivande funnit att en detaljplan har utformats med skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden (4 kap. 36 § PBL). Kommunens beslut att anta detaljplanen har därför fastställts.