Mål: M 4821-18

Avgörande

Mål om omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken av äldre tillstånd till vattenverksamhet. MÖD har funnit att lagstiftningen är motstridig – det finns utrymme för att både låta verksamhetsutövaren driva sin verksamhet vidare i enlighet med befintligt tillstånd och samtidigt göra en omprövning av verksamheten enligt 24 kap. 5 § miljöbalken. Domstolen har avslagit ansökan med hänvisning till bl.a. att verksamheten ska genomgå omprövning för moderna miljövillkor enligt den nya vattenrättsliga lagstiftningen och att nyttan av de yrkade åtgärderna därför är oklar och i nuläget inte kan anses stå i rimlig proportion till kostnaderna för verksamhetsutövaren, jfr 2 kap. 7 § miljöbalken.