Mål: P 6546-19

Avgörande

Bygglov. Sedan byggnadsnämnden ansett att en sökt inglasning av balkonger stred mot detaljplanen och därför avslagit ansökan har MÖD, sedan underinstanserna avslagit överklagandena, ansett åtgärden vara förenlig med detaljplanen och återförvisat ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.