Mål: F 6418-20

Avgörande

Klagan över domvilla. Lantmäterimyndigheten har beslutat om avstyckning och om anslutning av den avstyckade fastigheten till en gemensamhetsanläggning utan att ge berörd samfällighetsförening tillfälle att yttra sig i ärendet. MÖD har undanröjt beslutet och återförvisat ärendet till lantmäterimyndigheten.