Mål: P 4383-19

Avgörande

Detaljplan. MÖD har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att det saknas skäl att upphäva en detaljplan.