Mål: P 2658-20

Avgörande

En nämnd som överklagat ett beslut av en länsstyrelse om upphävande av ett bygglov och återförvisning av ärendet till nämnden har inte ansetts haft rätt att överklaga beslutet eftersom det inte gått nämnden emot. MÖD framhåller att länsstyrelsens beslut inte innebar en begränsning av nämndens möjligheter att bevaka de intressen som nämnden har att bevaka enligt plan- och bygglagstiftningen (jfr MÖD 2017:6)