Mål: P 6328-19

Avgörande

MÖD har bedömt att klagandens invändningar mot ett beslut om startbesked tar sikte på olägenheter som faller utanför plan- och bygglagens tillämpningsområde. Klaganden har därför inte haft rätt att överklaga nämndens beslut. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och länsstyrelsens beslut ändrats på så sätt att överklagandet dit avvisas.