Mål: P 6381-19

Avgörande

Bygglov för påbyggnad av flerbostadshus m.m.. Den aktuella fastigheten omfattar i dagsläget både kvartersmark och allmän platsmark. Den allmänna platsmarken ska enligt gällande detaljplan vara under kommunalt huvudmannaskap. Med anledning av att kommunen inte löst in den allmänna platsmarken eller på annat sätt fått äganderätt till densamma har MÖD bedömt att fastigheten är planstridig. Eftersom avvikelsen inte är att anse som liten har mark- och miljödomstolens dom ändrats och nämndens beslut att bevilja bygglov för påbyggnad av befintligt flerbostadshus m.m. upphävts.