Mål: M 5417-19

Avgörande

Strandskyddsdispens har avslagits för ett bryggdäck om ca 15 kvm som skjuter ut någon eller några decimeter över vattenområde men i övrigt är beläget inom område som är ianspråktaget, bl.a. med hänsyn till de sammantagna effekterna på strandskyddsintressena som en mindre restriktiv tillämpning skulle leda till och att det redan finns en brygga på fastigheten.