Mål: P 12648-19

MÖD 2020:46

Vägledande avgörande

Klagorätt för en organisation som har till ändamål att tillvarata kulturmiljöintressen. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en kulturmiljöorganisation har rätt att klaga på beslut om bygglov inom detaljplanelagt område under samma förutsättningar som en sådan organisation kan överklaga beslut om detaljplaner, men att klagorätt i det konkreta fallet saknades enligt 13 kap. 2 § 8 PBL eftersom bygglovsbeslutet inte aktualiserade någon kulturmiljöfråga som inte redan hade avgjorts genom den gällande detaljplanen.