Mål: P 11148-19

Avgörande

Fråga om tolkning av en bestämmelse om öppet eller kopplat byggnadssätt i en stadsplan från 1919. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att aktuell bestämmelse ska tolkas som att endast en- eller tvåbostadshus får uppföras på fastigheten. Bygglovsansökan har avsett ett flerbostadshus med 16 lägenheter. Nämndens beslut att avslå ansökan har därför varit riktigt.