Mål: M 9380-19

Avgörande

Strandskyddsdispens. MÖD har vid en intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken beaktat även andra omständigheter än de som enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken kan utgöra särskilda skäl för dispens (jfr rättsfallen MÖD 2020:2 I och II). Vid en sådan intresseavvägning har MÖD ansett att det inte är oproportionerligt att avslå dispensansökan.