Mål: P 10184-19

P 10184-19

Mål om utdömande av vite. Mark- och miljööverdomstolen har inte ansett att särskilda skäl för jämkning av vitesbeloppet har framkommit.