Mål: M 542-20

M 542-20

Föreläggande att vidta återställande åtgärder inom område med strandskydd. MÖD har bedömt att en bastubyggnad, när den uppfördes, inte omfattades av ett undantag från kravet på strandskyddsdispens. Domstolen har ansett att länsstyrelsen haft fog för sitt beslut om att bastun ska avlägsnas och föreläggandet har inte ansetts oproportionerligt.