Mål: F 5756-19

Avgörande

I mål om omprövning av gemensamhetsanläggning för väg har överklagandet bifallits så att andelstalet ändrats för klaganden på samma sätt som för de som klagat till mark- och miljödomstolen. Vidare har andelstal ändrats även i en del som inte har överklagats för att en uppenbar oenhetlighet inte skulle uppkomma för delägare.