Mål: M 11058-19

Avgörande

Sedan en kommun avslagit en begäran om delbetalning av avgift enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster har beslutet överklagats till mark- och miljödomstolen som avslagit överklagandet. Eftersom talan i mål om fordringar enligt lagen om allmänna vattentjänster ska väckas genom ansökan om stämning och överklagandet inte kunde uppfattas som en sådan har MÖD undanröjt mark- och miljödomstolens dom och avvisat överklagandet dit.