Mål: P 3722-19

Avgörande

Detaljplan för bostäder i Tumba skog. MÖD har ansett att den genomförda naturvärdesinventeringen tillsammans med det övriga underlaget har varit tillräckligt för att detaljplanens konsekvenser för miljön ska kunna bedömas. Det har inte heller i övrigt funnits skäl att upphäva den antagna detaljplanen. En invändning från ett bolag, som inte varit part i målet i MÖD, om att detaljplanen inte är utformad med skälig hänsyn till befintlig verksamhet vid Tumba bruk, har inte prövats ex officio av MÖD.