Mål: P 10189-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det vid nybyggnation inte funnits särskilda skäl för undantag från bestämmelsen om minsta avstånd mellan byggnader i 39 § byggnadsstadgan. Domstolen har även bedömt att ansökan avser tre komplementbyggnader istället för en. De sammantagna avvikelserna har inte ansetts vara någon liten avvikelse. Bygglovsbeslutet har därför upphävts.