Mål: P 13786-19

MÖD 2020:28

P 13786-19

Detaljplan för centrumändamål, kontor och bostäder i centrala Halmstad. MÖD har ansett att risken för olägenheter avseende buller och ammoniakutsläpp från närliggande bryggeriverksamhet har hanterats tillräckligt genom planbestämmelser om skyddsåtgärder. MÖD har även ansett att det saknas skäl att anta att bryggeriets tillståndsgivna verksamhet i framtiden skulle komma att inskränkas till följd av den planerade bostadsbebyggelsen samt att de olägenheter som kan drabba bryggeriet till följd av klagomål från närboende inte är betydande på det sätt som avses i PBL. Övriga synpunkter som framställts har inte heller ansetts utgöra hinder mot antagande av detaljplanen.