Mål: P 2707-19

P 2707-19

Detaljplan för utbyggnad av fjällanläggning. Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, ansett att den utredning som ligger till grund för kommunens beslut att anta detaljplanen inte är tillräcklig för den bedömning av planens inverkan på rennäringen som ska göras enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Mark- och miljödomstolens upphävande av antagandebeslutet har fastställts.