Mål: P 12200-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett beslut om att anta en detaljplan där strandskyddet upphävts inom planområdet eftersom kommunen inte har visat att det allmänna intresset av tätortsutveckling inte kan ske utanför det strandskyddade området.