Mål: m 2295-19

Avgörande

Förbud att bedriva skol- och fritidsverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit kommunens överklagande av mark- och miljödomstolens dom varigenom miljönämndens förbud med anledning av bullerkrav m.m. upphävts.