Mål: F 9192-19

Avgörande

Fastighetsbestämning. Mark- och miljööverdomstolen har i ett mål om fördelning av förrättningskostnader upphävt lantmäterimyndighetens beslutet och återförvisat målet till lantmäterimyndigheten för fortsatt handläggning, eftersom det inte finns något beslut om fastighetsbestämning.