Mål: M 11060-19

Avgörande

Mark- och miljödomstolen avvisade en ansökan om utdömande av vite eftersom frågan ansågs vara rättskraftigt avgjord genom ett tidigare avslagsbeslut som grundade sig på att vitesföreläggandet då inte hade fått laga kraft. MÖD har ansett att mark- och miljödomstolens avslagsbeslut inte inneburit en sådan prövning i sak som medför att frågan om utdömande av vitet är rättskraftigt avgjord. MÖD undanröjer därför avvisningsbeslutet och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen.