Mål: F 10180-19

Avgörande

MÖD har ansett att lantmäterimyndigheten borde ha hållit ett sammanträde och kommunicerat ett inhämtat samrådsyttrande i ett mål om fastighetsbildning. Lantmäterimyndigheten hade ställt in förrättningen med hänvisning till att det saknades tillstånd enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning till den verksamhet som bedrevs i det vattenområde som omfattades av ansökan. Enligt MÖD borde prövningen även omfattat om verksamheten kunde anses bedrivas med stöd av urminnes hävd och om fastighetsbildningen oavsett det kunde anses lämplig enligt bestämmelserna i fastighetsbildningslagen. MÖD har upphävt lantmäterimyndighets inställelsebeslut och återförvisat målet dit för fortsatt handläggning.