Mål: P 11073-19

Avgörande

Förhandsbesked har sökts för enbostadshus. MÖD har till skillnad från underinstanserna ansett att det inte är klarlagt att det går att ordna tillfartsväg samt att VA-frågan inte kan anses vara löst. MÖD har därför ansett att markens lämplighet för den sökta åtgärden inte är tillräckligt utredd och har återförvisat målet till nämnden för fortsatt handläggning.