Mål: P 10437-19

MÖD 2020:10 III

P 10437-19

I mål om förhandsbesked för nybyggnad har MÖD, med avvikelse från tidigare praxis, bedömt att fastighetstaxeringen inte är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig. Frågan vad som utgör brukningsvärd jordbruksmark i bestämmelsens mening ska bedömas med utgångspunkt i markens läge, dess beskaffenhet och övriga omständigheter, varav fastighetstaxeringen utgör en sådan omständighet.