Mål: P 7611-19

P 7611-19

Frågan i målet gäller bygglov i ett område med avstyckningsplan utan särskilda begränsningar i byggrätten. MÖD gör bedömningen att ett flerbostadshus i tre våningar i ett område med äldre fritidsbebyggelse och nya moderna enbostadshus påverkar omgivningen på sådant sätt att det strider mot anpassningskravet i 2 kap. 6 § PBL.