Mål: M 13363-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit en ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av sjöbod eftersom den nya användningen (bostadsändamål) skulle utöka det privatiserade området.