Mål: M 13008-19

M 13008-19

Klagorätt i täktmål. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att enskilda som bor ca 3-4 km från en täkt har rätt att överklaga tillståndsbeslutet. Miljöprövningsdelegationen har i det överklagade beslutet bedömt att transporterna förbi klagandenas fastigheter utgör följdverksamhet. De enskilda bor i anslutning till den väg där en stor del av transporterna till och från täkten kommer att ske och de är därför berörda på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga beslutet.