Mål: P 5839-19

P 5839-19

Frågan i målet är om planerade byggnader i ett tätortsområde orsakar en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL med hänsyn till insynen över granntomterna. MÖD bedömer - till skillnad från mark- och miljödomstolen som hänvisar till kommunens byggnadsordning i sin bedömning - att de närboende haft anledning att räkna med viss förtätning av området och att olägenheten inte är sådan att det är fråga om betydande olägenhet. MÖD fastställer därför kommunens beslut om antagande av detaljplanen.