Mål: F 9584-17

Avgörande

Lantmäteriet fattade 2012 ett gränsutmärkningsbeslut med utgångspunkt i en förrättningskarta från 1931. 2015 ansökte en av de berörda fastighetsägarna om fastighetsbestämning. Förrättningen ställdes in med hänvisning till gränsutmärkningsbeslutet. Vid en besiktning i fält 2017 återfann lantmäterimyndigheten en gränspunkt. Sökanden ansökte om resning samt vidhöll i mark- och miljödomstolen samt MÖD att förutsättningar för fastighetsbestämning förelåg. Efter att resning beviljats och mark- och miljödomstolen upphävt gränsutmärkningsbeslutet har MÖD återförvisat målet till lantmäterimyndigheten för prövning i sak. MÖD har samtidigt fattat beslut i fråga om rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen och MÖD (jfr NJA 1997 s. 805). MÖD har funnit att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, bl.a. med hänsyn till att det är ovisst hur prövningen i sak kommer att utfalla och då sökanden fått fullt ut ersättning för sina rättegångskostnader i resningsmålet.