Mål: P 12175-19

P 12175-19

En fastighetsägare har sökt bygglov för en större garagebyggnad med en byggarea som motsvarar en ruta på detaljplanen som visar plats för parkeringsändamål. Marken får enligt planen bebyggas med uthus och garage. MÖD ansåg att planen inte medgav en viss storlek på byggrätt. Ansökan ska därför prövas enligt de generella bestämmelserna för bygglov. Domstolen fann att garagebyggnaden genom sin storlek inte var förenlig med de värden som planen avsåg att bevara.