Mål: P 7890-19

P 7890-19

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en ansökan om förhandsbesked avseende tre fritidshus ska bifallas eftersom det är fråga om en sådan komplettering till befintlig bebyggelse som avses i 4 kap. 4 § miljöbalken. De åtgärder som avses skadar varken områdets naturvärden på något påtagligt sätt eller får en sådan negativ inverkan på turismens eller friluftslivets intressen att det hindrar att åtgärden tillåts.