Mål: F 7671-19

Avgörande

Ledningsrätt. Möjligheten att hyra in sig i andra nät- eller ledningsägares fiber eller kanalisationer har inte ansetts medföra att ändamålet med ledningsrätten lämpligen kan uppfyllas på annat sätt (6 § ledningsrättslagen) MÖD har vidare funnit att kommunen inte lyckats visa att en tillkommande ledningsrättsupplåtelse för fiber som läggs i en gata med flera befintliga ledningsupplåtelser medför sådana olägenheter som överväger nyttan med ledningsrätten. MÖD har dock funnit att det upplåtna ledningsutrymmet varit omotiverat stort varför beslutet har undanröjts och målet återförvisats för fortsatt handläggning.