Mål: M 9839-19

M 9839-19

Anmälan om avverkning. MÖD har bedömt att utredningen inte ger tillräckligt stöd för att, av hänsyn till lavskrikan, helt förbjuda den anmälda avverkningen. Utredningen har inte heller bedömts ge stöd för att tillåta avverkningen utan att samtidigt förelägga verksamhetsutövaren att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Målet har återförvisats till Skogsstyrelsen för prövning av vilka åtgärder som kan bli aktuella.