Mål: P 13388-19

P 13388-19

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att bygglov kan ges för ett tvåbostadshus utanför ett område med detaljplan trots att det i den gällande översiktsplanen anges att vägarnas standard i området är dåliga. Åtgärden har också ansetts förenlig med kraven i 2 kap. 6 § PBL och 8 kap. 9 § PBL samt har inte ansetts utgöra en betydande olägenhet i PBL:s mening.