Mål: M 7353-19

MÖD 2020:49

M 7353-19

Föreläggande avseende bullerstörningar från en idrottsanläggning: Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att buller från den mycket omfattande organiserade verksamheten på en relativt stor idrottsanläggning, belägen i ett bostadsområde, ger upphov till sådan olägenhet för människors hälsa som avses i 9 kap. 3 § miljöbalken. Störningarna har inte ansetts vara av sådan omfattning att verksamheten måste förbjudas men det finns skäl att förelägga kommunen att vidta vissa försiktighetsmått för att begränsa bullerpåverkan. Med hänsyn till förhållandena i detta fall har domstolen ansett att det är rimligt att föreskriva vissa tidsbegränsningar. Bullerskydd har däremot inte ansetts vara en miljömässigt motiverad och rimlig åtgärd. Miljönämndens beslut har därför fastställts vad gäller tidsbegränsningar men upphävts avseende kravet på bullerskydd. När det gäller den oorganiserade verksamheten och andra störande aktiviteter har Mark- och miljööverdomstolen delat underinstansernas bedömning att visa ärendet åter till miljönämnden för vidare utredning och ställningstagande till eventuella försiktighetsmått.