Mål: P 13376-19

Avgörande

Mål om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. En planbestämmelse är inte otydlig även om den i en central del inte överensstämmer med planbeskrivningen. Eftersom planbestämmelsen, som tillåter flerbostadshus, inte är otydlig finns det inte utrymme att tolka bestämmelsen utifrån planbeskrivningen, som anger att byggrätten revideras från flerbostadshus till villor. Det är därför förenligt med detaljplanen att uppföra flerbostadshus. Domstolen har dock upphävt byggloven då det varit fråga om nya huvudbyggnader som i sin helhet ska uppföras med en annan takkulör än den som framgår av en uttrycklig planbestämmelse.